Windenergie is belangrijk om de doelen voor klimaat en duurzame energie te halen. Nu staan er ongeveer tweeduizend windturbines op land die voorzien in een kleine 4% van de totale Nederlandse elektriciteitsbehoefte. Het vorige kabinet heeft becijferd dat een verdriedubbeling van windenergie op land nodig zou zijn om de Nederlandse duurzame energie doelstelling te halen. Dat betekent dat het huidige opgesteld vermogen van ongeveer 2000 MW naar 6000 MW in 2020 zou gaan.

Deze doelstellingen kunnen alleen gehaald worden als de verschillende overheidspartijen, initiatiefnemers voor windparken, projectontwikkelaars, maatschappelijke organisaties en ook bewoners met elkaar samen werken.

Windenergie op zee

Windenergie op zee wordt in de toekomst belangrijker voor de Nederlandse energieproductie. De Rijksoverheid zoekt daarom naar geschikte locaties voor windmolenparken in de Noordzee.

Gebieden voor nieuwe windparken op zee

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Waterplan 2 gebieden aangewezen waar nieuwe windmolenparken mogen komen:

  • Borssele, op minimaal 23 kilometer (12 mijl) voor de kust van Zeeland;
  • IJmuiden, op circa 59 kilometer voor de kust van IJmuiden.

In het Nationaal Waterplan plan staat ook dat de overheid nog meer ruimte zoekt voor windenergie op zee.

Structuurvisie Windenergie op zee

In de Structuurvisie Windenergie op zee wijst de Rijksoverheid geschikte locaties aan voor windparken op zee. Het gaat om gebieden voor de Hollandse kust en om een gebied ten noorden van de Waddeneilanden. De Structuurvisie Windenergie op zee verschijnt naar verwachting begin 2014.

Bron: Windenergie op land – Rijksoverheid